Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

03/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Làm việc tại Huyện ủy

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

04/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

05/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Chiều

Đ/c Mai: Đi cơ sở

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

06/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại UBND xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự họp Thường kỳ tháng 01/2020 của Thường trực HĐND huyện

Thứ 6

Ngày

07/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở (cả ngày)

Chiều

Đ/c Mai: Dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng tại xã Quảng Lưu

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND