Thông báo về thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD và ĐT huyện năm 2019 
 - Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD và ĐT huyện năm 2019

 - Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD và ĐT huyện năm 2019

- Thông báo triệu tập