Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

06/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Thạch

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

07/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Họp Chi bộ Thường trực HĐND

Chiều

Đ/c Mai: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận

Đ/c Hải: Đi cơ cở

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

08/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Kim

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Hợp

Thứ 5

Ngày

09/01/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc với UBND xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Thứ 6

Ngày

10/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Dự Hội nghị Tổng kết ATGT huyện năm 2019

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

VĂN PHÒNG HĐND&UBND