Thông báo về tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2019 
 Xem chi tiết: - Kế hoạch

                     - Thông báo 146