Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 23/12 đến ngày 28/12/2019 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

23/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Đại hội Thường trực HĐND

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Họp Tiểu ban văn kiện

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

24/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Cảnh Dương

Đ/c Hải: Dự tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau đợt tiếp xúc cử tri

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự Đại hội Chi bộ Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Cảnh Dương

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

25/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Duyệt Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Kim

Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Châu

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Lưu

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

26/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở (cả ngày)

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Chiều

Đ/c Mai: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Thứ 6

Ngày

27/12/2019

 

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Xuân

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

28/12/2019

 

Đ/c Mai: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

VĂN PHÒNG HĐND&UBND