Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

09/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Thứ 3

Ngày

10/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

11/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Chiều

Đ/c Mai: Dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

12/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng: Dự Kỳ họp bất thường HĐND xã Quảng Thạch

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Chiều

Đ/c Mai: Dự Đại hội Chi bộ phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Thứ 6

Ngày

13/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại UBND xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND