Thông báo đấu giá QSD đất tại khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng 
 Xem chi tiết: -Thông báo 

                     - Bản đồ