Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

02/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Duyệt đại hội các Chi bộ cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Hội nghị 04 Thường trực

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

03/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Huyên: Học lớp Cao cấp chính trị đến ngày 05/12/2019

Chiều

Đ/c Mai: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự TXCT với Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Thứ 4

Ngày

04/12/2019

 

Đ/c Mai: Duyệt Đại hội chi bộ (cả ngày)

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Thứ 5

Ngày

05/12/2019

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban Chỉ đạo đại hội tại các xã Vùng Trung

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019

Chiều

Đ/c Mai: Duyệt Đại hội chi bộ

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Huyên: Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019

Thứ 6

Ngày

06/12/2019

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 11/2019

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Đại hội Chi bộ Văn hóa

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Các Ban của HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019

VĂN PHÒNG HĐND&UBND