Biểu mẫu theo Công văn số 1215 /UBND-KT&HT 
 Thực hiện Công văn số 4311/SXD-KT&VLXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn năm 2019.

UBND huyện đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát, tổng hợp thông tin các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đang hoạt động trên địa bàn.
Báo cáo gửi về UBND huyện Quảng Trạch qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 10/12/2019 (bản mềm gửi qua địa chỉ gmail: phongkinhtevahatang quangtrach@gmail.com) để tổng hợp.
Xem chi tiết: Công văn và biểu mẫu báo cáo