Thông báo đấu giá QSD đất tại thôn Tú Loan 1,2,3, xã Quảng Hưng 
 Thông báo đấu giá QSD đất đối với 40  thửa đất tại khu quy hoạch khu vực thôn Tú Loan 1,2,3, xã Quảng Hưng
 Xem chi tiết: - Thông báo

                     - Bản đồ