Hiệu quả của Chỉ thị 40-CT/TW trong việc triển khai nâng mức cho vay tại NHCSXH huyện 

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã làm tốt vai trò là kênh quan trọng thực hiện an sinh xã hội. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là UBND, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã huy động, cho vay, giám sát tốt việc thực hiện đảm bảo cho vay thuận lợi, đúng đối tượng, mục đích sử dụng, công khai, minh bạch, đóng góp vào việc xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội.

Từ ngày 01/3/2019, triển khai cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ vay lên 100 triệu đồng/hộ vay. Đến nay NHCSXH huyện Quảng Trạch đã thực hiện giải ngân cho vay 209 hộ với số tiền hơn 16 tỷ đồng, bình quân cho vay 76,6 triệu đồng/hộ. Trong đó có 12 món cho vay mức tối đa là 100 triệu đồng. Một số xã có doanh số cho vay nâng mức đạt cao như xã Quảng Hợp 87 món với số tiền cho vay 7 tỷ đồng, xã Phù Hóa 29 món với số tiền cho vay 2,3 tỷ đồng, xã Quảng Châu 25 món với số tiền 1,9 tỷ đồng, xã Quảng Thạch 13 món với số tiền 1 tỷ đồng…
Từ việc phát huy hiệu quả trong chỉ đạo tại Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy - Chính quyền các xã đã vào cuộc trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, xây dựng được các gương điển hình về làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo vững chắc, cũng như tập trung vào phát triển các thế mạnh của địa phương như phát triển kinh tế trang trại, trồng rừng, trồng tiêu (Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Kim, Quảng Tiến, Quảng Liên); đầu tư nâng cấp xây dựng chuồng trại vượt lũ (xã Phù Hóa); đầu tư mua sắm máy móc để đánh bắt hải sản xa bờ (xã Quảng Xuân, xã Quảng Đông), phát triển kinh tế VAC của hộ gia đình (xã Quảng Phương, xã Quảng Hợp)...
Bên cạnh công tác cho vay, NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay; đồng thời tuyên truyền, giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đúng đối tượng, mục đích sử dụng vốn; chấn chỉnh, xử lý tồn tại, đáp ứng nhu cầu và đem lại hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay. Nhiều gương điển hình vay nâng mức làm ăn hiệu quả như hộ gia đình chị Phạm Thị Liên, anh Trần Văn Lý ở xã Phù Hóa; gia đình chị Nguyễn Thị Giang Hiền, Nguyễn Thị Tương xã Quảng Hợp, gia đình anh Nguyễn Thế Cường xã Quảng Đông…

Gia đình anh Nguyễn Thế Cường, thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông chăm sóc đàn bò từ nguồn vốn vay của NHCSXH

Có thể nói, với việc thực hiện chủ trương nâng mức vay và thời hạn cho vay của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nguồn vốn tín dụng chính sách thì những khởi đầu trong việc thực hiện cho vay nâng mức tại NHCSXH huyện đã tạo sự lan tỏa trong việc xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, các đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện ngày càng được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi một cách thuận lợi, giúp giải quyết khó khăn, thay đổi nhận thức để vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo, góp phần cùng các xã trong huyện chung tay xây dựng nông thôn mới./.
                                                                 Văn Thông
                                                            NHCSXH huyện