Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đối với các tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất ở đối với 40 thửa đất ở tại khu quy hoạch khu vực thôn Tú Loan 1,2,3, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. 

Xem chi tiết: Tại đây

2. Quyền sử dụng đất ở đối với 114 thửa đất ở tại khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan , xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

Xem chi tiết: Tại đây

3. Quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất ở tại khu dân cư thôn 1 Tú Loan , xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

Xem chi tiết: Tại đây