Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ nhất) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV 

Ngày 08/11/2019, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ nhất) trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đậu Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã thông qua nội dung dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Tờ trình Tiểu ban Văn kiện xin ý kiến dự thảo lần thứ 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về kết cấu, Báo cáo chính trị gồm 02 phần: Phần 1 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; phần thứ 2 đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiểu ban Văn kiện đề xuất 02 phương án chủ đề của đại hội để Huyện ủy đánh giá, nhận xét và lựa chọn.
Tham gia ý kiến, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với nội dung Tờ trình được thông qua tại hội nghị và nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần chủ động phối hợp và bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong trên các lĩnh vực, làm rõ nội dung trọng tâm của báo cáo, trong đó nổi bật là công tác, lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực.
Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH tiếp tục nghiên cứu, góp ý dự thảo; các thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị phát huy vai trò nhiệm, chủ động tiếp thu các ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự đảm bảo yêu cầu về tính khái quát cao, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, dự báo đúng tình hình, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trên cơ Dự thảo Báo cáo chính trị, tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý, đề xuất các nội dung liên quan, góp phần sớm hoàn thiện dự thảo, trình hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện đóng góp ý kiến trong thời gian tới.
                                                NGUYỄN THANH ĐỊNH
                                                 Văn phòng Huyện ủy