Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

04/11/2019

Sáng

Đ/c Mai: Đi công tác đến hết tuần

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 10/2019 của UBND huyện

Thứ 3

Ngày

05/11/2019

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Quảng Phú

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Quảng Phương

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

06/11/2019

 

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Thứ 5

Ngày

07/11/2019

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Dự Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND huyện tại xã Quảng Tùng

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Dự TXCT với Đại biểu HĐND huyện tại xã Quảng Lưu

Thứ 6

Ngày

08/11/2019

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh, huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND