Thông báo về Hội nghị Tập huấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
 UBND huyện Quảng Trạch thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị Tập huấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước như sau:
 - Thời gian: Trong 02 ngày, ngày 18 và 19/10/2019 (Thứ 6 và Thứ 7)
   + Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08 giờ.
   + Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ.
- Địa điểm: Hội trường Cơ quan Chính quyền huyện.
- Thành phần:
   + Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và ít nhất 01 công chức, viên chức.
   + Chủ tịch UBND 18 xã và 04 công chức: Văn phòng, Địa chính, Tư pháp, Văn hóa xã hội (phụ trách lĩnh vực chính sách).

Xem chi tiết: CV 992