Học tập, quán triệt các văn bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 
 Ngày 26/9/2019, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, đã quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi, các yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 128 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 119 KH/HU của Huyện ủy; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở Đảng bộ các cấp và các tổ chức cơ sở Đảng; nắm chắc yêu cầu, nội dung, quy trình, chuẩn bị Đại hội để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận, đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ huyện qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thật tốt việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 18/9/2019 của Huyện ủy để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thời gian quán triệt trước ngày 15/10/2019. Trước tiên, cần thành lập các tiểu ban và bộ phận giúp việc để triển khai thực hiện. Các cấp ủy khẩn trương chỉ đạo xây dựng và thống nhất đề cương tổng quát của báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ mình; trên cơ sở đó để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, nhằm phát huy trí tuệ của cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị. Việc xây dựng cần bám vào nghị quyết của Đại hội đảng bộ, chi bộ mình nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá; đồng thời phải dự báo, phân tích các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Về công tác nhân sự cấp ủy cần đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng các cấp. Mặt khác, quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về độ tuổi, sức khỏe,... để tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Về tiến độ thời gian: Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Trong đó, thời gian tổ chức đại hội điểm đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ xã Quảng Lưu và Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện vào đầu tháng 3/2020.

                                                   NGUYỄN THANH ĐỊNH
                                   Văn phòng Huyện ủy Quảng Trạch