GM Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 Xem chi tiết: Tại đây