Đấu giá QSD đất đối với 24 thửa đất tại thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân 
 Xem chi tiết: Thông báo