GM Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 Xem chi tiết: Tại đây