Công văn Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng 6 tháng năm 2019. 
 Tải về: Tại đây