Bàn giao kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng 

 Để phát huy tối đa hiệu quả các diện tích đất lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã bàn giao kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho các đơn vị, địa phương và các chủ rừng quản lý.

Theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh, huyện Quảng Trạch có tổng diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là trên 24,3 ngàn héc ta. Trong đó, đất rừng phòng hộ chiếm khoảng 11,8 ngàn héc ta, đất rừng sản xuất trên 12,5 ngàn héc ta, không có đất rừng đặc dụng.

 

Khu rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Vân Tiền xã Quảng Lưu

Để quản lý sử dụng có hiệu quả các loại đất rừng, huyện Quảng trạch đã yêu cầu các đơn vị, địa phương, các hộ gia đình được giao đất rừng phải thực hiện theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, để phát huy tối đa các diện tích đất rừng sản xuất, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các địa phương có diện tích đất rừng tổ chức giao đất thực địa, hướng dẫn quy trình trồng rừng cho người dân, khuyến khích các chủ rừng mở rộng diện tích trồng các loại cây bản địa. Làm tốt công tác phân định ranh giới đất rừng, đất lâm nghiệp, giữa các chủ rừng, có chính sách ưu tiên đối với công tác trồng rừng phòng hộ. Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy rừng.

                                                                    Thế Lực