NHCSXH huyện Quảng Trạch nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội. 
Thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội huyện năm 2019, hàng tháng NHCSXH đã tiến hành tập huấn cho ban giảm nghèo cấp xã; trưởng thôn, cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý tổ TK&VV tại các xã trong huyện.
Tham gia tập huấn mỗi xã có từ 40 đến 50 thành viên được cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH huyện; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; vai trò chức năng nhiệm vụ của ban giảm nghèo, của trưởng thôn xóm trong hoạt động tín dụng chính sách; nhiệm vụ của các hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho ban quản lý tổ TK & VV; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn. Ngoài ra các học viên còn được giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin vay vốn….

NHCSXH huyện tập huấn tại xã Quảng Phương

NHCSXH huyện đã bố trí đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc tập huấn, đổi mới phương thức tập huấn từ giảng lý thuyết sang cầm tay chỉ việc, hướng dẫn các hồ sơ mẫu biểu, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn để các tổ chức trong mạng lưới nắm bắt thực hiện.
Cũng thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nắm được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương; hoàn thiện các kỹ năng làm việc cho Ban quản lý tổ TK & VV, qua đó giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu qủa hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương./
                                                                        Thu Nga
                                                                  NHCSXH huyện