Lí lịch đồng chí Nguyễn Xuân Đạt 

  LÝ LỊCH TRÍCH NGANG UỶ VIÊN UBND HUYỆN

NGUYỄN XUÂN ĐẠT

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt

+ Ngày sinh: 04 - 02 - 1974

+ Quê quán: X. Quảng Phương - H. Quảng Trạch - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 14 - 6 - 1997

Ngày chính thức: 14 - 6 - 1998

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy

Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Điện thoại cơ quan: 

Email: