CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 1. Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc; bản đồ và biển.

 2. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 3604/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Trạch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch. Xem tại đây

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC

TT

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

1

 Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0905388860

 

2

 Bùi Văn Lương 

Phó Trưởng phòng

0963 765 868

 

3

Nguyễn Thị Bích Phượng

Chuyên viên

 

 

4

Võ Văn Hoàn

Chuyên viên

 

 

5

Dương Thị Thùy Linh

Chuyên viên

 

 

6

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 Kế toán