Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
1.Trung tâm Phát triển quỹ đất
2.Trung tâm VHTT-TT
3.
BQL Dự án ODA
4.
BQL các Công trình công cộng
5.
BQL Rừng phòng hộ
6.
Trung tâm GD - DN
7.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
8.
Đài TT-TH