Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện chế độ công vụ các đơn vị cấp huyện, cấp xã 
 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra