BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Trưởng ban
Tưởng Xuân Hải
 

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Phó Trưởng ban
Mai Xuân Anh Huyên

Ủy viên
Phạm Văn Hòa

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh
Ủy viên
Lê Thị Lệ Hồng
Ủy viên
Võ Xuân Nghi

 Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy viên
Trần Trung Thành

 

Ủy viên
Phan Xuân Linh