Lý lịch đồng chí Hoàng Trọng Kim 

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

HOÀNG TRỌNG KIM

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Họ và tên: Hoàng Trọng Kim

+ Ngày sinh: 20 - 02 - 1964

+ Quê quán: X. Quảng Xuân - H. Quảng Trạch - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Chức vụ Chính quyền: Trưởng Ban Pháp chế

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Điện thoại cơ quan: (052)3.517653

Email: