Đồng chí Nguyễn Thị Yên 

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBND HUYỆN

NGUYỄN THỊ YÊN

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Yên

+ Ngày sinh: 30 - 9 - 1970

+ Quê quán: P. Quảng Phúc - TX. Ba Đồn - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 25/12/2003

Ngày chính thức: 25/12/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên

Chức vụ Chính quyền: Trưởng phòng LĐ-TB&XH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại cơ quan: 0523.519777

Email: yennt.qt@quangbinh.gov.vn