LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBND HUYỆN

ĐOÀN TUẤN TƯ

 

Họ và tên: Đoàn Tuấn Tư

+ Ngày sinh: 19 - 10 - 1979

+ Quê quán: X. Quảng Hòa - TX. Ba Đồn - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 

Ngày chính thức: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ Đảng:

Chức vụ Chính quyền: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Điện thoại cơ quan: 0523.518820

Email: tudt.qt@quangbinh.gov.vn