Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBND HUYỆN

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

+ Ngày sinh: 15 - 10 - 1980

+ Quê quán: X. Nam Trạch - H. Bố Trạch - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 

Ngày chính thức: 

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên

Chức vụ Chính quyền: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghiệp và công trình nông thôn

Điện thoại cơ quan: 0523.515777

Email: dungnt.qt@quangbinh.gov.vn