HUYỆN ỦY QUẢNG TRẠCH

Địa chỉ:

Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch

Điện thoại:

(0232) 3510417

Fax:

(0232) 3518088