Lễ ra quân xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu