THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Đạt 

 

 

Phó Chủ tịch  
Tưởng Xuân Hải

 

 

 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội  

 Trần Minh Hường 

Trưởng Ban Pháp chế 
Hoàng Trọng Kim

 

 


 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

I. BAN PHÁP CHẾ 

 1. Hoàng Trọng Kim

- Trưởng ban

 2. Phạm Phi Hùng - Phó Trưởng ban

 3. 

- Ủy viên

 4.  - Ủy viên
 5.  - Ủy viên
 6.  - Ủy viên
 7. 

- Ủy viên

 

 

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 1. Trần Minh Hường

- Trưởng ban

 2. Mai Xuân Anh Huyên - Phó Trưởng ban

 3. 

- Ủy viên

 4.  - Ủy viên
 5.  - Ủy viên
 6.  - Ủy viên
 7. 

- Ủy viên