CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

1. Văn phòng HĐND và UBND

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động TB&XH

6. Phòng Tư pháp

7. Thanh tra huyện

8. Phòng Kinh tế và Hạ tấng

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

11. Phòng Y tế

12. Phòng Văn hoá và Thông tin