CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)

Mật độ dân số (Người/km2)

1.

Xã Quảng Hợp

116,44

5.725

49

2.

Xã Quảng Đông

26,32

4.277

162

3.

Xã Quảng Kim

37,68

4.066

108

4.

Xã Quảng Phú

18,66

9.254

496

5.

Xã Quảng Châu

41,40

9.656

233

6.

Xã Quảng Tùng

10,88

6.883

633

7.

Xã Cảnh Dương

1,49

7.954

5.351

8.

Xã Quảng Hưng

21,00

7.537

359

9.

Xã Quảng Xuân

11,57

9.096

786

10.

Xã Quảng Thanh

3,81

4.020

1.054

11.

Xã Quảng Phương

24,56

7.951

324

12.

Xã Quảng Lưu

38,99

6.495

167

13.

Xã Quảng Tiến

13,87

3.845

277

14.

Xã Quảng Thạch

46,85

3.832

82

15.

Xã Quảng Trường

7,51

3.030

404

16.

Xã Quảng Liên

18,43

3.727

202

17.

Xã Phù Hoá

3,47

3.625

1.044

18.

Xã Cảnh Hoá

7,76

4.494

579

 

Toàn huyện:

450,70

105.463

234

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2014