ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

 

Địa chỉ:

Huyện Quảng Trạch

Điện thoại:

 (0232) 3517676

Fax:

 (0232) 3515858

Email:

 quangtrach@quangbinh.gov.vn

Website:

quangtrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Phan Văn Thanh

 Điện thoại: (0232) 3 512.420

 Phó Chủ tịch UBND: 

 Điện thoại: (0232) 3 96.96.68

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 Điện thoại:  (0232) 3 513.436


II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN:

 Chánh Văn phòng: Phạm Minh Cảnh

 Điện thoại: 0982 775 155 

 Phó Chánh Văn phòng: Phan Hồng Hữu

 Điện thoại: 0987 514 555

 Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Hùng

 Điện thoại: 0945411327