CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định 3594/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Quảng Trạch (xem tại đây).

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

TT

Họ và tên  Chức vụ Điện thoại Email

I

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

 Phạm Minh Cảnh

Chánh Văn phòng

0982775155

 

2

Phạm Đức Hùng

Phó Chánh Văn phòng

 0945411327

 
3 Phan Hồng Hữu Phó Chánh Văn phòng

0987 514555

 

II

BỘ PHẬN TỔNG HỢP (052)3 518 519

1

Hoàng Việt Triều

Chuyên viên

0914 784 789

 

2

Hoàng Trọng

Chuyên viên

 

 

3

Ngô Anh Việt

Chuyên viên

 

 

4

Phạm Quang Lăng

 Viên chức

   
5 Trương Quốc Hưng  Viên chức    

III

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH (052)3 512 572

1 Dương Thị Thanh Tùng Kế toán    

2

Hồ Thị Hoài Thi

Văn thư

 

 

3 Lê Thị Mỹ Hạnh Tạp vụ  0944 711589  

4

Nguyễn Thị Vinh

Tạp vụ

0985 396557

 

5

Trần Thị Thu Thủy

Tạp vụ

0913 384005

 

6

Phan Thị Nga

Tạp vụ

0949 541557

 

7

Hồ Thanh Hải

Bảo vệ

0122 3436917

 

8

Nguyễn Thanh Bình

Bảo vệ

0905 544668

 

9

Lê Duy Tân

Lái xe

 

 

10

Trần Xuân Đạt

Lái xe

0935 202492

 

11 Phạm Xuân Thanh

Lái xe

01698324059