Thông báo lịch cắt điện từ ngày 19/01/2011 đến ngày 25/01/2011 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các khu phố 1, 2, 3, 4, 6 Thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Phúc, Quảng Thuận, xã Quảng Thọ

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/01

Xã Văn Hóa

Từ 06h30 đến 14h30 ngày 21/01

Các khu phố 2, 3, Các xã Quảng Thọ, Quảng Phong, Quảng Thanh, Quảng Hải, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch; Thôn Văn Hà xã Quảng Tiến, Thôn Trường Sơn xã Quảng Long; Thôn 6,7, Cồn Ngựa xã Quảng Trường

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/01

Các khu phố 1, 2, 3, 4, 6 Thị trấn Ba Đồn; Xóm cầu xã Quảng Thuận, thôn Minh Lợi xã Quảng Thọ

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 22/01

Xã Quảng Đông

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 23/01

Các xã Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà, Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 24/01