Thông báo lịch cắt điện từ ngày 29/12/2010 đến ngày 04/01/2011 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, khu công nghiệp cảng Hòn La

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 02/01/2011

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá, Nhà máy xi măng Thanh Trường, Bao bì Cosevco

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 03/01/2011

Xã Quảng Đông, khu công nghiệp cảng Hòn La

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 03/01/2011