Thông báo lịch cắt điện từ ngày 22/12/2010 đến ngày 28/12/2010 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá

Từ 11h00 đến 13h00 trong các ngày 22, 27/12

Các xã Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà, Quảng Lộc

Từ 10h00 đến 17h30 ngày 23/12

Các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 05h00 đến 10h30 ngày 23/12

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 23/12

Các xã Quảng Hưng, Quảng Tiến; thôn Phú Lộc xã Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp

Từ 11h00 đến 13h00 trong các ngày 22, 27/12

Từ 05h00 đến 10h30 trong các ngày 23, 26/12

Xã Cảnh Dương, Quảng Châu; các thôn Di Luân, Di Lộc, Khúc Diều, Sơn Tùng 1, Sơn Tùng 2 xã Quảng Tùng.

Từ 11h00 đến 13h00 trong các ngày 22, 27/12

Từ 10h00 đến 17h30 trong các ngày 23, 26/12

Các khu phố 1, 2, 3, 5 Thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Long, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Phong, Quảng Thanh, Quảng Hải, Quảng Trường; Thôn Minh Lợi, Minh Phượng xã Quảng Thọ

Từ 05h00 đến 17h30 trong các ngày 23, 26/12

Các khu phố 4, 6 thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Thọ, Quảng Xuân, Quảng Long

Từ 10h00 đến 17h30 ngày 23/12

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/12